Urban magazine July 2015

 photo U127_Cover_zpsjro6ogys.jpg  photo U127_AV_Pellegrin-1_zps2irdskzf.jpg  photo U127_AV_Pellegrin-5_zpsdsukib5g.jpg  photo U127_AV_Pellegrin-4_zpsm6qmh0ut.jpg  photo U127_AV_Pellegrin-3_zps6h8pmbjy.jpg  photo U127_AV_Pellegrin-2_zpso3frk7vd.jpg